Fyrarummaren är bra för Elevhälsan

Främjande, förebyggande och stödjande – i hela skolan

Sköterskor, kuratorer, skolpsykologer, mentorer, speciallärare med flera: Vore det inte fantastiskt om alla vuxna och alla elever hade ett gemensamt språk med vars hjälp man mycket enklare och öppnare kan kommunicera hur man själv och andra mår och vilka ens behov är i anslutning till det? Så att man slipper bli överraskad och släcka bränder precis hela tiden.

Det är fullt möjligt med hjälp av Fyrarummaren i skolan!

Tänk när alla elever och alla vuxna på skolan kan börja samverka i att skapa en arbets- och inlärningsmiljö som kännetecknas av en ökande grad av Inspiration och Nöjdhet. Och där alla samverkar i att tona ner och arbeta bort Censur och Förvirring. En arbets- och lärmiljö där allt fler upplever en ökande känsla av mening och sammanhang.

Det är fullt möjligt med hjälp av Fyrarummaren i skolan!

Det här arbetet pågår redan på på ett stort antal skolor – i Sverige, i Finland och i Australien!

Varför inte börja på din skola också?

För de skolor som idag använder Fyrarummaren är det definitivt ett viktigt inslag i det systematiska kvalitetsarbetet och i elevhälsoarbetet. Det finns idag en samlad erfarenhet av användning av Fyrarummaren i hela och delar av skolor som dessutom backas upp av två oberoende forskningsprojekt, ett i Sverige och ett i Australien. Båda visar signifikanta resultat – resultat som slår de flesta med häpnad.

Ta del av erfarenheter och forskning ni också – och överväg vad det skulle innebära att införa Fyrarummaren på er skola eller i ert skolsystem.

Elevhälsans redan viktiga roll – nu ännu viktigare!

I och med propositionen Hälsa, Lärande, Trygghet år 2001 och skollagen 20110 har Elevhälsans mål stärkts betydligt och knutits närmare skolans uppdrag.

Enligt skolverket kan Elevhälsans uppdrag sammanfattas med att:

Elevhälsans uppdrag_300

Här kan du läsa en av de senaste artiklarna (2014) från Skolverket som väl beskriver Elevhälsans uppdrag. Klicka här för att ladda ner artikel – pdf 213K.

”Hela systemet” kan och bör samverka

Numera betonas betydelsen av alla intressenters med- och samverkan – även föräldrarnas –se till exempel Skolverkets informativa och lättillgängliga artikel ovan.

Fyrarummaren i skolan är absolut ett steg i den riktningen – alla kan använda den och därmed medverka i den enskilde elevens utveckling kopplat till läroplanens och elevens egna mål och behov.

Elevhälsan – som ett nav i det arbetet

På senare tid har en allt större del av det offentliga samtalet om svensk skola kommit att handla om att Elevhälsan på många håll inte har tid att ägna sig åt sina främjande och förebyggande uppgifter – man tvingas i stället släcka bränder hela tiden. Lyssna här på det informativa radioprogrammet i ämnet ”Skolstress och kuratorer som inte räcker till” från UR Skolministeriet som sändes den 14/10 2014.

Skolministeriet 14 okt 2014_200

Med Fyrarummaren är det fullt möjligt att Elevhälsan kan komma att utgöra mer av det nav kring vilket arbetet att ”stödja elevens utveckling mot målen” kommer ”front and center”.

Men det tar väl en massa tid som vi inte har?

Nej, och det är just det som är en av de stora poängerna med Fyrarummaren i skolan. All erfarenhet visar att varje gruppering som börjar använda Fyrarummaren – ett lärarlag, en lärare i sitt klassrum, en skolpsykolog med sina enskilda elever, en rektor med sin skolledning, en familj, en elev eller en grupp av elever etcetera – förmår att efter mycket kort tid koncentrera sig på sina för tillfället viktigaste uppgifter. Som till exempel undervisningen och lärandet i klassrummet. Eller en komplex och svår fråga i skolledningen. Eller en utmanande pedagogisk fråga i lärarlaget.

Lärare för alla åldersgrupper säger unisont: Fyrarummaren tar inte tid, den ger tid.

Men hur går det till i praktiken?

Lesson learned: Det gäller att göra det arbetet i ett klassrum i taget, i ett lärarlag i taget, i ett hälsolag i taget, i en ledningsgrupp i taget och i en familj i taget – många sådana grupper kan dock göra det samtidigt och parallellt!

Och i det arbetet kan Elevhälsan ha en otroligt viktig stödjande och handledande roll. Alla inom skolan har förstås viktiga roller, eleven i att ta allt större ansvar för sitt lärande och sitt välbefinnande samt att förstå och stödja sina kamrater, lärarna i att stödja eleverna och föräldrarna, ledningen i att stödja lärare, elever och andra professionella som till exempel Elevhälsans personal.

Elevhälsan kan bli mer av en katalysator för att få alla delar av skolans system att verka på ett tillräckligt konstruktivt och ändamålsenligt sätt.

Väl beprövad och samlad erfarenhet

Många skolor använder Fyrarummaren sedan flera år tillbaka och vi har samlat på oss mängder med erfarenheter som vi brinner för att förmedla vidare. Erfarenheter från många hundra elever, några hundra lärare och  40+  rektorer och biträdande – alla med flera års erfarenhet av användning av Förändringens fyra rum i sina olika skolor.

Forskning och evidens

Javisst – Utöver den samlade erfarenheten enligt ovan så har Linköpings Universitet och Swinburne University of Technology gjort oberoende vetenskapliga studier med signifikanta resultat.

Ingens skola har misslyckats hittills.

Vi brinner för at många fler ska överväga möjligheterna och riskerna och därefter pröva.

Referenser och studiebesök

Det har genom åren visat sig svårt för många att förstå hur Fyrarummaren verkar utan att uppleva det i praktiken. Därför delar vi gärna med oss av referenser. Vi anordnar också studiebesök till olika skolor som arbetar med Fyrarummaren och som gärna visar upp hur man gör till vardags och berättar om vilka resultat det gett..

Kontakta oss – här ser du vilka vi är och hur du når oss

Kom på ett frukostmötese tider och platser och anmäl dig här

Kom på en Lär-känna-workshoptid plats och anmälan här

Certifiera dig – se här vad det innebär och hur det går till samt ladda ner material 

 

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk