Fyrarummaren är bra för eleven

När Förändringens fyra rum används i hela eller stora delar av skolan så genererar den näst intill osannolika resultat.

  • mycket bättre klassrumsklimat – så att det går att koncentrera sig på skolarbetet
  • bättre studieresultat både för hög- och lågpresterande elever
  • den enskilde eleven och hans/hennes lärares kontakt förbättras och stärks markant
  • mobbing, utfrysning, group-think och trakasserier av olika slag mot andra elever och vuxna upphör praktiskt taget helt. För som en elev förklarade saken: ”Man retar ju inte en som man vet är ledsen”. Och en annan: ”Tack vare Förändringens fyra rum lärde jag mig tycka om en som jag tidigare hatade”
  • det blir också påtagligt lugnare i allmänna utrymmen
  • elever med kognitiva funktionshinder och diagnoser av olika slag ökar sin trygghet, självkänsla och sina studieresultat. De kan oftare ingå i vanliga klasser och slippa specialbehandling som snarare förstärker utanförskap och ensamhet än att skapa inkludering och likabehandling

Artikel publicerad våren 2015

Magasinet Skolfamiljen är ett av de media som nyligen uppmärksammat Fyrarummarens potential i klassrummet.  Läs artikeln genom att klicka här eller på bilden

Skolfamiljenbild 5x3

Skolfamiljens webbplats hittar du på skolfamiljen.se

Utan tvekan bra för den enskilde eleven – så här säger eleverna själva!

107 elever om Förändringens fyra rum efter ett knappt läsår

Om du följer den här länken kan du läsa vad drygt 100 elever tyckte om vad Fyrarummaren betytt för dem efter ett knappt läsår. Dessa elever var på väg att lämna 2, 3, 4 respektive 5e klass.

En elev i Vantaa, Finland om det viktigaste han lärt sig i tredje klass

I läraren Heini Bargums första klass med Fyrarummaren, en trea, frågar hon vid vårterminens slut: ”Vad har varit det viktigaste som vi lärt i tredje klass?” Då hade eleverna använt Fyrarummaren i ungefär en termin. Hör här vad en av eleverna, en 9-åring med allvarliga svårigheter i sitt liv sade: (Om du bara vill höra själva citatet, spola fram till 6:25 och lyssna därifrån)

En elev i Australien i en skriftlig utvärdering av läsåret med Fyrarummaren

Han gick nu i femman och hade i flera år gjort sig känd och medlem i ”The Angry Boys”. Så här uttryckte han sig nyligen vid en skriftlig evaluering efter ett knappt läsår med Fyrarummaren. Han skrev texten själv:

”The Four Rooms of Change helped me to be peaceful everyday. It also helped me to help more people; I even tried to make friends with the person I hate.”

På svenska ungefär: 

”Förändringens fyra rum hjälpte mig att vara lugn varenda dag. Den hjälpte mig också att stötta andra; jag försökte till och med bli kompis med personen som jag hatade”.

Fyrarummaren i klassrummet

Tack vare att man med hjälp av Fyrarummaren snabbt, enkelt, strukturerat och med eleven i centrum, tillsammans kan hantera eventuella skärmytslingar och svårigheter som uppstått i korridoren, på skolgården, i klassrummet eller till och med på fritiden så får skolarbetet mer utrymme, alla kan koncentrera sig på rätt saker och därmed förbättra sina studieresultat. Eleverna får möjlighet att studera och utvecklas i sin egen takt med hänsyn tagen också till dagsformen.

Här kan du se och höra vad Heini Bargum, en erfaren finsk lärare med stor erfarenhet av Fyrarummaren säger om den saken – hur man med Fyrarummaren kan skapa en unik miljö i klassrummet som tillåter alla att studera i sin takt och med den hjälp och det stöd som den enskilde behöver för att komma vidare. Detta är en ”teaser” (1:23)

Elevernas perspektiv – Point Lonsdale Primary School

De här studenterna har använt Fyrarummaren i sin klassrum i knappt tre år och delar beredvilligt med sig av sina erfarenheter. De ger också tips och råd till andra studenter och lärare som avser att börja arbeta med Förändringens fyra rum i sina klassrum. Sevärd för precis alla i skolans värld. Längd 13:44.

Fyrarummaren och elever med särskilda behov

Idag är det inte ovanligt att bortåt 20 procent av alla elever i en skola har särskilda behov. Det kan vara handikapp av olika slag och ofta är det diagnoser av typen ADHD, Asperger, autism eller liknande.

Förändringens fyra rum bidrar i många sådana situationer till att ge elever med särskilda behov den nödvändiga och tillräckliga struktur som behövs för att kunna sortera och härbärgera de aktuella upplevelser som annars kan leda till mer eller mindre överraskande reaktioner och utspel som givetvis kan ta bort fokus från skolarbetet både för eleven själv och hans/hennes omgivning.

På frågan om det är eleven med särskilda behov som ska anpassas till miljön eller tvärtom så är svaret utifrån Fyrarummaren inte antingen det ena eller det andra utan just både/och. Fyrarummaren hjälper och stödjer både eleven med särskilda behov att hantera sin situation i förhållande till sin omgivning och vad det nu är som triggar hans eller hennes reaktioner. Fyrarummaren hjälper också omgivningen, klass- och skolkamrater liksom lärare och annan skolpersonal att förstå personen och situationen bättre och därmed kunna bidra till ett mer konstruktivt handlande. Här kan du läsa o samt se och höra Heini Bargum beskriva just detta fenomen – Fyrarummaren är bra för elever med särskilda behov.

Skolfamiljen om Fyrarummaren i klassrummet

Skolfamiljen om Fyrarummaren 26x18

Läs hela artikeln här

Tillbaka till navigeringen

Navigeringslänk