Psykologisk trygghet och Fyrarummaren

Sedan Amy C Edmondsons bok The fearless Organization kom ut och under 2019 översattes till svenska aå har begreppet Psykologisk trygghet på jobbet kommit att inta en framträdande plats i samtalet om vad som kännetecknar en tillräckligt god arbetsmiljö. I synnerhet under 2022 är det påfallande hur många företag och organisationer uppmärksammat och i allt fler sammanhang fört in det på agendan – i ledar- och organisationsutveckling, i samband med förändringsarbete, olika terapiformer, i samband med upplevda svårigheter att övertyga personal om fördelar med att faktiskt vara på arbetsplatsen, i samband med våld i nära relationer och mycket mer.

Hur kan då detta begrepp kopplas ihop med Fyrarummaren?

Jo, därför att Förändringens fyra rum ger varje individ en möjlighet att förstås sina egna reaktioner eller brist på reaktioner. Den ger också par samma möjligheter att tillsammans förstå mer om den grad av psykologisk trygghet som råder i parrelationen oavsett om den part finns i ett privat sammanhang eller på jobbet som till exempel chef och medarbetare, chefskollegor emellan eller till exempel styrelseordförande och VD. Eller GD för den delen.

Och inte nog med det – även en grupp och dess medlemmar kan med hjälp av Fyrarummaren öka sin individuella och gemensamma upplysta förståelse om graden av psykologisk trygghet och konsekvenserna av denna. Samt vad man kan och vill göra åt den. Som till exempel vad man kan göra för att försäkra sig om hur man ska kunna behålla en redan hög grad av psykologisk trygghet även när det kommer att storma. Liksom vad vad en otillräcklig grad av psykologisk trygghet beror på, vad som behöver göras för att öka den till en tillräcklig grad samt avd var och en är beredd att bidra med för att uppnå det.

Allt detta och så mycket mer därtill kan göras när den enskilde personen, paret eller gruppen fått Förändringens fyra rum överlämnad till sig enligt den ”best practice” som utvecklats genom årtiondens erfarenhet av sådana situationer förmedlade av certifierade användare av Fyrarummaren.

Psykologisk trygghet på jobbet enligt Fyrarummaren ?