Stiftelsen Förändringens fyra rum

Stiftelsen registrerades officiellt i början av 2013 och har organisationsnummer 802477-7701.

Instiftare är A&L Partners AB och Claes Janssen Konsult AB.

Avsiktsförklaring

Stiftelsen skall, när så erfordras, överta rättigheterna till Claes Janssens samtliga texter. Detta gäller såväl böcker som analysinstrument, texter och andra material som Janssen är upphovsman till. Stiftelsen ska också verka för en rad ändamål, bland annat ska den enligt ändamålsparagrafen i Stiftelseurkunden:

  • att öka kunskapen om Claes Janssens teori/modell Förändringens fyra rum och den personliga dialektiken hos individer och i grupper, organisationer och samhällen
  • att främja forskning och utveckling avseende tillämpningen av Claes Janssens teori/modell Förändringens fyra rum samt att bevara dess grundvärden och utformning
  • att bekämpa kollektiv censur globalt

Enligt samma ändamålsparagraf ska stiftelsen också dela ut ett årligt avcensureringspris.

Här kommer inom kort att publiceras mer information om de centrala delarna av stiftelsen bland annat urkunden och stadgarna.

Finansiering

Stiftelsen har fått en grundplåt i samband med bildandet. Stiftelsen Förändringens fyra rum kommer fortsättningsvis att finansieras huvudsakligen på två sätt; dels av instiftarna själva genom avsättningar av det överskott som den affärsmässiga rörelsen ger.

Dels kommer den också att söka anslag och resurser av olika slag från sponsorer, organisationer och privatpersoner som vill bidra till utvecklingen, forskningen och tillämpningen av Förändringens fyra rum i olika samhällssektorer

Styrelse

Styrelsen består inledningsvis av personer vars uttalade uppgift är att tillsätta en långsiktig styrelse enligt stadgarnas anvisningar.

Mer information lämnas av styrelsens ordförande Bengt Lindström.