Regler för omnämnande av varumärke

Vem får omnämna varumärken knutna till Fyrarummarkonceptet?

 • Grundregeln är att endast certifierade användare och personer som är under utbildning  får använda de varumärken som här avses i kommersiellt syfte.

Se här vilka som är certifierade och under utbildning.

Andra får använda det endast efter skriftligt tillstånd från varumärkesinnehavarna, A&L Partners AB och Fyrarummaren AB. The Four Rooms of Change Global Team får också använda varumärkena i sin verksamhet. Se här vilka som ingår i The Global Team.

Obs! På medlemssidan finns särskild information för dig som är certifierad användare eller som är under utbildning.

Vem får inte omnämna eller på annat sätt använda varumärke?

Exempel på de som inte får använda varumärke i kommersiellt syfte är

 • vilande medlemmar i Fyrarummarens Användarforum
 • personer som varit certifierade men som inte längre är det
 • personer som saknar certifiering
 • författare av artiklar, böcker eller andra publikationer oavsett medium som saknar skriftligt tillstånd och/eller som inte anger källan på föreskrivet sätt

Vad avses med ”omnämna”?
Några exempel på vad som avses med att omnämna:

 • all användning av de material som certifierade användare har tillgång till, frågeformulär, analysinstrument, texthäften verktyg och olika guider – i kommersiellt syfte. Detta kan till exempel vara i olika utbildningsprogram, i ledarutveckling, i företagskonsultation, i utbildning på universitet och högskolor, i terapi eller handledning, i lagidrottssammanhang, i klassrum etcetera
 • att med hjälp av blädderblock, overhead, projektor eller andra media omnämna varumärkena och/eller de modeller eller andra benämningar som dessa skyddar. Det skulle kunna vara PS-matrisen™, Outsiderskalan™, Jämställdhetsbarometern™ liksom Fyrarummarens centrala begreppsapparat.
 • att omnämna är också att till exempel rita en figur som är snarlik Fyrarummaren® men utan att benämna den men att använda begreppen Nöjdhet, Censur, Förvirring och Inspiration (eller likvärdiga beteckningar) och utan att kalla figuren för sitt rätta namn
 • att omnämna är till exempel också att skriva på sin hemsida att ”Jag är väl fötrogen med Fyrarummaren och van att förmedla den till andra.”
 • att använda något av varumärkena i en utbildningsbroschyr eller liknande

Ja listan kan göras lång. Huvudbudskapet är i alla fall att utan att du måste vara certifierad eller ha ett giltigt skriftligt tillstånd för att kunna använda något av varumärkena eller det koncept de representerar.

Vilka varumärken avses?

Se här vilka märken som är registrerade

Vad gäller för texter, termer, namn på instrument och verktyg utöver de som är registrerade som varumärken?

De flesta av de namn och beteckningar som används för att  beteckna olika delar av konceptet Fyrarummaren har använts kommersiellt mellan 5 och 35 år. De är därmed betraktas att betrakta som inarbetade varumärken. De kan och bör därför förses med ett ™ i direkt anslutning till beteckningen – i avvaktan på formell registrering. Några exempel på sådana inarbetade kommersiella varumärken inom Fyrarumarkonceptet är

 • Personlig dialektik™ / Personal Dialectics™
 • Outsiderskalan™ / The Outsider Scale™
 • PS-matrisen™ / The PS Matrix™
 • Lagidrottsbarometern™ / The Sports Team barometer™
 • Livstillfredsställelseindex™ / The Life Awareness Index™
 • Med flera

När varumärke omnämns – vad gäller då?

När varumärke omnämns så ska följande regler iakttas:

 • Det ska formuleras som ett egennamn, på svenska med stor bokstav i början.
 • Fyra- i inledningen ska alltid skrivas med bokstäver
 • Varumärkes-® skall följa varumärket, korrekt exponentialupphöjt och på väl synlig plats. Om varumärke omnämns flera gånger i närheten av varandra på textsida eller i en webbtext behöver det inte användas hela tiden utan mer som en markering.
 • I rimlig anslutning till varumärke åtföljt av ® ska information om upphovsman och rättighetsinnehavare tydligt anges samt i förekommande fall kontaktinformation eller länk till Fyrarummarens officiella hemsida www.fyrarummaren.se

Om tveksamhet uppstår

Allt vad som sagts ovan utgör exempel och ingen komplett förteckning. Avsikten är att ge en indikation om vad som gäller och en uppfattning om hur regelverket ser ut. Det bästa sättet att förhålla sig när osäkerhet uppstår är att vända sig till rättighetsinnehavarna. det gör du enklast genom att kontakta info@fourrooms.com. Vi svarar gärna på frågor om detta och i den mån vi själva blir tveksamma så tar vi hjälp av vår samarbetspartner i dessa frågor, Noréns Patentbyrå.