Omnämnande i böcker, press och media

Böcker och publikationer – allmänt

För omnämnande av varumärke i böcker och publikationer gäller bland annat

 • att skriftligt tillstånd krävs
 • att det tydligt framgår att varumärket är registrerat (®) och kontaktinformation till upphovsman och rättighetsinnehavare
 • att det tydligt framgår var man kan vända om man vill bredda eller försjupa sin förståelse och kunskap om konceptet som skyddas av varumärket. Kontaktinformation skall alltid anges och på ett sätt som ör att kopplingen mellan omnämnandet och kontaktinformationen framgår klart och enkelt och utan att störa den litterära framställningen.

För böcker och publikationer utgivna med tillstånd

 • För böcker och publikationer utgivna med tillstånd givna före registrering av varumärke – i praktiken före år 2010 – gäller att tryckta upplagor får säljas slut samt att nytt tillstånd måste sökas inför varje ny tryckning eller annan publicering med hjälp av andra media, till exempel som e-bok eller liknande.

För böcker eller andra publikationer utgivna utan tillstånd

 • För böcker eller andra publikationer utgivna utan tillstånd av vare sig upphovsmannen Claes Janssen eller rättighetsinnehavarna A&L Partners AB (f d Ander & Lindström AB) gäller att de måste dras tillbaka. De är helt enkelt olagliga och har förmodligen varit det sedan de publicerades. Upphovsrätt och immaterialrätt smat nationell och internationell rättspraxis stipulerar nämligen att upphovsman och/eller rättighetsinnehavare ALLTID måste tillfrågas innan hela eller delar av deras verk publiceras av någon annan.

I tveksamma fall

 • Kontakta oss på info@fourrooms.com för en dialog.

Certifierade användare

 • För certifierade användare gäller särskilda ramverk

Press och media

För omnämnande av något av dessa varumärken i press eller media gäller några enkla regler. Här kan du se vilka varumärken som avses.
Följande gäller:

 • Rättighetsinnehavaren skall kontaktas och tillfrågas om avsedd användning
 • Det skall tydligt framgå i text, med röst eller på annat sätt att varumärket är just et varumärke. Detta faktum ska endera tydligt visas med ®-tecknet eller tydligt benämnas vid åtminstone ett tillfälle.
 • Att upphovsmanen är Claes Janssen, psykolog, forskare och författare skall omnämnas.
 • Att innehavare av varumärkena och de kommersiella rättigheterna är A&L Partners AB och Fyrarummaren AB skall också tydligt framgå tillsammans med relevant kontaktinformation, minimum med angivande av www.fyrarummaren.se

Material för press och media finns här.

Vid frågor eller om annat material eller information önskas kontakta info@fourrooms.com eller ring 08 – 677 00 30 eller kontakta Bengt Lindström på 070 – 373 43 88