Varumärken och rättigheter för Förändringens fyra rum

Den exklusiva rätten till Förändringens fyra rum tillhör Fyrarummaren AB och det är vi som är auktoriserade att certifiera användare, hantera material osv. Dessa rättigheter gäller globalt.

Fyrarummarens upphovsman är Claes Janssen, svensk psykolog, forskare och författare, född 1940.

Alla kommersiella rättigheter till Fyrarummaren innehas av Fyrarummaren AB genom ett långsiktigt samarbetsavtal Mellan A&L Partners AB, Claes Janssen Konsult AB och Claes Janssen själv. Avtalet tecknades år 2010 som en naturlig följd av det intensiva samarbete som pågått från 1993. Samarbetsavtalet är giltigt till och med den 31 december 2039 och är förberett för förlängning med 10 år i taget.

I samarbetsavtalet finns en tredje part, nämligen den stiftelse – Stiftelsen Förändringens fyra rum – som bildades av parterna med den uttalade avsikten att den ska ta över samtliga rättigheter från Claes Janssen då han endera blev för sjuk för att kunna hantera sina åtaganden enligt avtalet eller avlider. Stiftelsen skulle alltså ta över ansvaret att vara part i samarbetsavtalet efter Claes Janssen själv. Stiftelsen finns, den har varit vilande en längre tid och den har en aktiv styrelse som bevakar dess intressen enligt urkund och stadgar.

Fyrarummaren får alltså, nu och under överskådlig tid,  bara användas professionellt och kommersiellt genom skriftligt tillstånd och/eller avtal med A&L Partners AB, dess helägda dotterbolag Fyrarummaren AB eller annan part som har sådant tillstånd med något av ovan nämnda bolag. Det gäller till exempel certifierade användare, distributörer i andra länder samt företag och organisationer med särskilda avtal och licenser.

Rättigheterna som nämns här är klart definierade i Samarbetsavtalet mellan parterna och gäller över hela värden. Detta är vad man brukar kalla för en exklusiv ensamrätt. Den är så exklusiv att den gäller även i relation till upphovsmannen själv, Claes Janssen och hans bolag Claes Janssen Konsult AB samt i relation till Stiftelsen Förändringens fyra rum. Ingen av dessa har alltså någon egen rätt att göra några som helst ekonomiska eller andra transaktioner med någon annan part än A&L Partners AB eller Fyrarummaren AB.

Varumärken knutna till Förändringens fyra rum

Registrerade och därmed skyddade varumärken är:

  • Förändringens fyra rum®
  • Fyrarummaren®
  • Four Rooms of Change®
  • Organisationsbarometern®
  • Organizational Barometer®

Dessutom är Fyrarummarens officiella logotyp ett registrerat varumärke.

Fyrarummarens logotyp

Har du frågor om hur Förändringens fyra rum® och Fyrarummaren® får användas? Kontakta oss!

Vad innebär det att Fyrarummaren är skyddad?

Det innebär i korthet att konceptet Förändringens fyra rum inklusive användningen av dess teori, Claes Janssens och A&L Partners AB/Fyrarummaren ABs texter om Fyrarummaren, samtliga modeller, analysinstrument och länkade verktyg i lagens mening är skyddade mot intrång, det vill säga all form av kommersiell användning utan skriftligt tillstånd från – eller avtal med – rättighetsinnehavaren A&L Partners AB, dess helägda dotterbolag Fyrarummaren AB eller de företag i Sverige eller internationellt som distributörs- eller Corporate Partner-avtal med rättighetsinnehavaren.

Undantaget är certifierade användare av Förändringens fyra rum. Flera hundra personer världen över är i skrivande stund generella rättighetsinnehavare och kan använda varumärken och andra delar av Fyrarummarkonceptet inom överenskomna ramar vilket regleras i så kallade Användaravtal. Det kan också de organisationer som förvärvat organisationslicenser samt författare med skriftligt tillstånd.

Använd bara certifierade användare

De personer som är certifierade användare har tillgång till de senaste resultaten, de senaste verktygen, de senaste Steg-för-steg-guiderna, kontakten med ”källan”, det vill säga med företrädare för A&L Partners AB eller Fyrarummaren AB. Är du det minsta osäker, så kontakta oss.

Undvik plagiat och look-alikes

Vissa av dem, bland annat flera varianter av The Change House och House of Change är utan tvekan mer skadliga än nyttiga. De går stick i stäv med såväl Claes Janssens forskning som väl beprövad erfarenhet.

På senare tid – sedan 2021 – har den så kallade ’Janssen’s Model’ anslutit sig till skaran av icke-auktoriserade varianter.

Det är viktigt att känna till att ’Janssens model’ inte är något eget koncept eller egen teori – det är helt enkelt ett registrerat varumärke som saknar eget skyddat innehåll. Innehållet är just Förändringens fyra rum, alltså den teori och det koncept som tillsammans med affärsmodellen och dess kunder nu ”tas över” av Wilson Utveckling genom varumärket ’Janssens model’. På Janssens Models egen webbplats kan man således inte läsa ett enda ord om vad ’Janssens model’ faktiskt är. Man hänvisar helt enkelt till Förändringens fyra rum.

En knepig situation – lindrigt uttryckt

Och den ställer till en hel massa osäkerhet och förvirring på Fyrarummarens marknad och bland Fyrarummarens nya och gamla kunder.

Det påstås från Janssens Models sida att Fyrarummarens upphovsman Claes Janssen sålt alla rättigheter till Förändringens fyra rum till företaget Wilson utveckling som åtagit sig att fortsätta det arbete A&L Partners AB drivit och utvecklat i mer än 30 års tid. Oavsett vad som utlöste den långa serie av fientliga handlingar från Janssen och hans handgångna kvinnor och män, av vilka några varit anställda på nyckelbefattningar i A&L Partners AB och andra nära samarbetspartners, så har rättighetsfrågan i början av 2024 ännu inte prövats rättsligt.

I videomöten och ”säljsamtal” har företrädare för ’Janssens Model’ och Wilson Utveckling bland annat hävdat att man vunnit alla hittillsvarande rättsprocesser och att A&L Partners AB därför inte längre har rätt att certifiera eller sälja material.

Det stämmer inte – det är tvärtom en ren lögn!

Av de inblandade parterna är det endast som vunnit en rättsprocess  det är A&L Partners AB / Fyrarummaren AB som vunnit det konkursmål vars huvudavsikt var att försätta rättighetsinnehavaren i konkurs genom att utfärda två fakturor på tillsammans närmare 1,5 miljoner kronor. Detta anspråk avfärdades 2020 av Stockholms tingsrätt bland annat för att fakturorna vare sig var ”klara eller förfallna”, vilket är grundrekvisit för att kunna försätta någon i konkurs.

Övriga rättsprocesser – stöld av företagshemligheter samt otillbörlig marknadsföring – har vi tillsammans med motparten kommit överens om att lägga ner (med möjlighet att återuppta inom fem år), allt i avsikt att endera förlikas eller ta till domstol själva grundfrågan – den om familjen Janssen och hans bolag hade rätt att säga upp samarbetsavtalet med A&L Partners AB före utgången av 2039.

Det finns också ytterligare en stämningsansökan som ännu inte är avgjord, den om skadestånd på grund av den ogrundade konkursansökan från 2020.

Det har pågått förhandlingar mellan parterna i omgångar och det närmar sig nu ett läge där det kan bli högaktuellt att lämna in stämningsansökan om avtalsbrott till berörd tingsrätt.

Om du upptäcker intrång

Om du ser eller hör talas om plagiat, look-alikes eller annat intrång i Fyrarummarens upphovsrätt, så är vi mycket tacksamma om du kontaktar oss.