Nordea Certification Program

Inför deltagande i Fyrarummarens certifieringsprogram

Tack för att du anmält dig till certifieringsprogrammet!

Inför programstarten behöver vi i programledningen samla in en del information om dig och just dina förutsättningar. Avsikten är att komma närmare realistiska och ömsesidiga förväntningar.

De uppgifter vi behöver är av olika slag, dels formalia som adress- och kontaktuppgifter och dels lite mer personliga data av typen mat som du inte tål, ev tidigare erfarenheter av Fyrarummaren, vad du tänker dig att använda den till framöver med mera.

Det kan ta upp till en halvtimme att ta del av informationen nedan samt besvara frågorna.

Här nedan kommer först lite information som vi vill att du läser igenom. Avslutningsvis finns frågorna som vi vill att du besvarar direkt i formuläret.

Ingen annan än programledningen kommer att ta del av den mer personliga informationen.

Tack för din medverkan!

Kriterier för att bli certifierad

Kriterierna för att bli certifierad i användning av Fyrarummarens tre basinstrument Introduktion till Fyrarummaren, Organisationsbarometern och Personlig dialektik med Outsiderskalan är:

 • Att du före certifieringstillfället (Etapp III) har genomfört två individuella och två gruppvisa användningar av vart och ett av de tre basinstrumenten i realistiska yrkesmässiga situationer.
 • Att du under programmets gång visat att du själv tagit till dig och börjat använda Fyrarummaren i din egen verksamhet och/eller i ditt liv – samt att du i samband med erfarenhetsutbyten och andra tillfällen visat att du förmår lära av erfarenhet, i det här sammanhanget erfarenhet av användning av basinstrumenten och Fyrarummarteorin.
 • Att du deltagit i samtliga tre etapper.

Innan du går vidare är det klokt att ta del av hela innehållet i foldern Program för certifiering. Den senaste versionen kan laddas ned här.

Tidsåtgång för programdagarna

Certifieringsprogrammet består av tre etapper om vardera två hela dagar. Även kvällen mellan dag 1 och 2 i varje etapp används fram till cirka kl 21.00.

Endast tiden för etapp I är fastlagd i förväg. Tidpunkter för etapp II och III läggs fast under etapp I i så att alla säkert ska kunna delta. Normalt brukar utsträckningen i tid mellan etapp I och III landa på 8-11 månader. Detta med hänsyn tagen till att alla ska hinna med sina användningar samt till helger, ledigheter med mera.

Tidsåtgång i mellanperioderna

Tidsåtgången räknat på minimiantalet användningar enligt ovan för att säkerställa certifiering är 66 timmar. Detta inkluderar själva gemomförandena ”med slutkund”. Alltså inte förberedelser, transporttider, litteraturinläsning, supportsamtal eller liknande.

Som klargörande exempel kan nämnas de gruppvisa användningarna:

Med grupp menar vi här en samling människor som har en gemensam uppgift. För att säkerställa en tillräcklig och nödvändig dynamik så rekommenderar vi att certifieringsgrundande användningar ska ske i grupper med minst fem medlemmar inklusive ledaren. Idealisk gruppstorlek är 8 – 15 personer inklusive ledaren.

Givetvis är det en fördel om du gör fler än de stipulerade användningarna. Ju fler du gör desto mer kommer du att ha Fyrarummaren ”i kroppen” i samband med certifieringen – ju säkrare och mer ”körklar” kommer du att känna dig. En klar fördel både för dig och för dina framtida kunder.

Så här lång tid behöver du (minst) disponera gruppen i samband med de olika basinstrumenten:

• Introduktion till Fyrarummaren med Sjufrågeformuläret: 4 timmar.

• Organisationsbarometern: 4 + 8 timmar (kan delas upp på två tillfällen med några dagar mellan.

• Personlig dialektik med Outsiderskalan: 6 – 8 timmar.

Börja ta kontakter redan nu

Det är en bra idé att redan i samband med anmälan till programmet, det vill säga nu, börja ta kontakter med grupper och organisationer där du ser en möjlighet att i ett senare skede komma in och göra dina första användningar. Ju längre du väntar – desto svårare kommer det att bli att hinna med alla användningar till Etapp III.

Ett tips: Om du har möjlighet – delta gärna i något av de frukostmöten om Fyrarummaren som vi arrangerar. De ger ett utmärkt komplement till den information du får under själva programmet. Ytterligare en möjlighet är att delta i workshopen Lär-känna-Förändringens-fyra-rum-och-Organisationsbarometern. Under programtiden deltar du för halva priset.  För mer info, gå till menyn ”Lär mer” på fyrarummaren.se.

Som att ta körkort…

Att certifiera sig på Fyrarummarens basinstrument kan jämföras med att ta körkort.

Ju mer man studerar teorin under utbildningsperioden och ju mer man ”övningskör” desto säkrare är det att man kommer att bli godkänd.

Inte nog med det – vi vet av erfarenhet från hundratals certifierade att om man gör fler än de ovan stipulerade användningarna så ökar ens egen självkänsla närmast exponentiellt med antalet användningar. Detta leder förstås till att man snabbare når önskad säkerhet i användning med sin slutkund.

Om jag inte blir certifierad vid Etapp III

Om du saknar användningar vid etapp III så är det i sig ingen katastrof. Du har gott om tid på dig, rent formellt resten av innevarande år (vid etapp III) samt påföljande kalenderår, att göra färdigt.

Statistiken talar dock sitt tydliga språk. Ju färre användningar man gjort under programtiden – desto större blir sannolikheten att man inte kommer att fullfölja certifieringen. Det är därför – för att få fullt utbyte av investeringen – som det är viktigt att göra de stipulerade användningarna under programtiden, och helst fler.

Frågeformulär

Här följer de frågor som vi vill att du besvarar inför programmet. Om du undrar över någonting är du välkommen att höra av dig till oss!

  GRUNDUPPGIFTER

  Namn

  Epost

  Företag eller organisation

  Postadress

  Fakturaadress

  Mobiltelefon

  Fast telefon (frivilligt)

  Född år

  FRÅGOR OM DIG SJÄLV OCH HUR DU TÄNKER ANVÄNDA FYRARUMMAREN

  Skriv här något om hur din yrkesbakgrund ser ut - vad har du tidigare arbetat med?

  Ditt nuvarande uppdrag/yrke/profession?

  Hur kom du i kontakt med Fyrarummaren? Om något vuxit fram under längre tid? Skriv gärna något om det

  Använder du Fyrarummaren idag? Om ja, beskriv gärna hur

  Hur tänker du använda Fyrarummaren i framtiden?

  Är du certifierad på andra instrument och verktyg?

  Planerar du annan utbildning parallellt?

  Deltar du för närvarande i, eller planerar du att inleda individual- eller gruppterapi – eller motsvarande aktiviteter för personlig utveckling? Om ja, med vilken inriktning?

  Har du själv någon sjukdom eller funktionsvariation som vi som programledning behöver känna till?

  AVSLUTANDE FRÅGOR

  Hur ser du idag på dina möjligheter att uppfylla kriterierna för certifiering (se ovan)? Antal praktikanvändningar, lära genom erfarenhet respektive använda i det egna livet, delta i samtliga programlagda aktiviteter samt att ta ansvar för att hålla nödvändig och tillräcklig kontakt med ”din” programledare under hela programmets gång?

  Ser du några särskilda utmaningar framför dig, till exempel att få tillgång till särskilda grupper eller individer? Att skapa möjligheterna i den egna organisationen – eller utanför? Eller annat?

  Har du särskilda restriktioner vad gäller kosten?

  Annan viktig information om dig som kan vara bra för programledningen att känna till?