Inför ditt Certifieringsprogram

Varmt välkommen till Fyrarummarens Certifieringsprogram # 125!

2023-10-20

Vi uppskattar att du valt att certifiera dig! Det ger många fördelar. Inte minst kommer det att ge dig mycket lärande kopplat till ditt yrke och din profession samt förstås nya och kanske oväntade insikter om de människor du arbetar med och om deras organisationer.

Under de snart 30 år som det varit möjligt att certifiera sig på Förändringens fyra rum så har närmare 2000 personer och deras organisationer på sex kontinenter valt att göra det. Många av dessa är fortfarande aktiva, en del ända sedan starten. Pandemin har förstås påverkat de flesta användares möjligheter att använda Fyrarummaren aktivt live och en del har övergått till att också leverera den online – inte minst vi själva.

Genom den omfattande erfarenhet som alla tusentals användningar lett till så har väldigt mycket förändrats sedan starten 1996. Användningssätten (best practice) har utvecklats och förfinats, materialen, steg-för-steg-guiderna, hjälpmedlen och verktygen samt inte minst certifieringsprogrammens upplägg och innehåll. Även analysinstrumenten har förfinats i viss utsträckning genom åren och det har tillkommit ett flertal nya applikationer och användningsområden. Utfallen och resultaten av alla tusentals användningar med hundratusentals människor från alla samhällsområden verifierar inte minst att resultaten av Claes Janssens forskning fortfarande äger giltighet.

Det är nu det börjar – vårt samarbete!

Bengt Lindström och Sunita Raut heter dina programledare.

På LinkedIn hittar du Bengt genom att följa länken  https://www.linkedin.com/in/bengtlindstrom/

Sunita hittar du härhttps://www.linkedin.com/in/sunitaraut/

Vi föreslår att du ”connectar” till Bengt och Sunita samt att du också kollar på Fyrarummarens svenskspråkiga företagssida på LinkedIn och följer den. Du hittar den här https://www.linkedin.com/company/12615546

Vi tror att du kommer at märka att Fyrarummaren under hösten och vintern kommer att bli avsevärt synligare och mer aktiv på LinkedIn men också på Facebook.

Bengt är utan tvekan en av de mest erfarna Fyrarummaranvändarna i världen. Sunita är sedan drygt fyra år anställd av Fyrarummaren AB där en av hennes huvuduppgifter är att bli självständig programledare både i svenska och internationella program. De båda är också de enda som kommer att ta del av de tankar och den information som du lämnar i frågeformuläret lite längre ner i det här dokumentet. Det är Bengt eller bengt och Sunita som du kommer att ha det introducerande samtalet med inom kort.

Samarbetet kommer att vara som mest intensivt i ungefär ett år. Kontakten och samarbetet oss emellan har ett huvudmål, nämligen att utgöra den öppna kanal genom vilken du ska kunna hämta den support som behövs för att du formellt ska kunna certifieras.

Certifierad blir man när man:

 • genomfört minimiantalet – och helst fler – användningar i realistiska miljöer och situationer
 • satt sig in tillräckligt i teorin för på ett trovärdigt och tillitsfullt sätt kunna förmedla den till andra, ”att överlämna Fyrarummaren” som vi kallar det
 • nått en tillräcklig ”Fyrarummarmässighet”, en personlig integration och mognad i sättet att förstå och hantera situationer med individer och grupper – med Fyrarummaren.
 • deltagit i hela Certifieringsprogrammet inkl åtaganden tillsammans med din(a) programledare.

Mer om kriterierna för att bli certifierad längre ner.

Det är alltså oss programledare som du kommer att ha allra mest kontakt med. I vart fall initialt. En kontakt som inleds inom kort genom det introducerande samtalet, gärna i form av ett videomöte på en av Fyrarummarens kanaler på whereby.com, FaceTime eller liknande, alternativt via telefon. Det introducerande samtalet brukar ta mellan en halv och en timme.

Olika erfarenheter och uppgifter – samma mål

En av dina viktigaste uppgifter under programmet kommer att vara att skaffa tillräckligt många möjligheter att använda Fyrarummarens analysinstrument och att genomföra dem i enlighet med Steg-för-steg guiderna. Som programledare är det en av våra viktigaste uppgifter att stödja dig i att finna nödvändiga och tillräckligt många realistiska användningsmöjligheter. Ju fler praktiska erfarenheter du skaffar dig desto mer kommer du och dina slutanvändare eller kunder att få ut av arbetet. Den gemensamma uppgiften är att du ska bli tillräckligt erfaren och kunnig för att bli certifierad – att få ”körkortet”, det vill säga Användaravtalet.

Inför programmet

För att få en tillräckligt effektiv och meningsfull start av programmet så behöver vi i programledningen samla in en del information om dig och just dina förutsättningar och behov. Avsikten med det är,­ att med början i det introducerande samtalet ömsesidigt verka för att komma närmare tillräckligt realistiska förväntningar. Samtalet är också viktigt för att du så tidigt som möjligt – i bästa fall redan före Etapp I – skall kunna komma igång med nödvändiga kontakter samt konkret planering inför någon eller några av de användningar du behöver göra i mellanperioderna för att uppnå certifiering.

De uppgifter vi behöver är av lite olika slag, dels formalia som adress- och kontaktuppgifter och dels lite mer personliga data av typen mat som du inte tål, eventuellt tidigare erfarenheter av Fyrarummaren liksom vad du tänker dig att använda den till framöver – med mera. Det kan ta upp till en halvtimme/trekvart att ta del av informationen nedan samt att besvara frågorna på slutet. När du är klar trycker du bara på ”SKICKA”-knappen. Så kan vi börja planera in det introducerande samtalet som bör ha skett före programstart.

Här nedan kommer först information som vi vill att du tar del av. Avslutningsvis finns frågorna som vi vill att du besvarar direkt i formuläret. Ingen annan än vi i programledningen kommer att ta del av den mer personliga informationen. Du kan lita på vår diskretion och sekretess.

Tack på förhand för din medverkan!

Kriterier för att bli certifierad

Kriterierna för att bli certifierad i användning av Förändringens fyra rum är:

 • Att du före certifieringstillfället (Etapp III) har genomfört två individuella och två gruppvisa användningar av vart och ett av de tre basinstrumenten i realistiska yrkesmässiga situationer enligt de förutsättningar som vi går igenom före och under programmet och som de beskrivs i respektive Steg-för-steg-guide. Tidpunkterna för Etapp II och III samplaneras under Etapp I. Etapp III brukar infalla ett knappt år efter den första etappen.
 • Att du under programmets gång visat att du tagit till dig och börjat använda Fyrarummaren i din egen verksamhet och i ditt liv – samt att du i samband med erfarenhetsutbyten och andra tillfällen visat att du förmår lära av erfarenhet, dvs erfarenhet av användning av Fyrarummarteorin med dess basinstrument och övriga hjälpmedel.
 • Att du deltagit i samtliga programlagda aktiviteter såsom programetapper, supportsamtal och övriga överenskomna aktiviteter.
 • Att du tagit din del av ansvaret för effektivt genomförande av de kontakter mellan dig och oss i programledningen som är nödvändiga för att programmets syfte ska kunna uppnås – att du blir certifierad. Det gäller till exempel ovan nämnda supportsamtal, kontakter och samtal i samband med materialbeställningar, dokumentation av de genomföranden och de erfarenheter du gör vid användningar av Fyrarummaren, det vill säga allt det som är nödvändigt för att uppnå certifiering.
 • Att både du och vi som programledare delar upplevelsen liksom de observerbara beteenden/handlingar som kan förstås som en både nödvändig och tillräcklig Fyrarummarmognad.

Det som beskrivs ovan har den enda avsikten att ”slutkunden” –  det vill säga den eller de som du jobbar för och mot – ska få den Fyrarummarerfarenhet som hon, han eller de rimligen kan önska. Och dels förstås att du som certifierad användare mår tillräckligt bra och får ut det du vill och behöver i de situationer där du leder arbete med Förändringens fyra rum.

Tidsåtgång för etapperna

Certifieringsprogrammet består av sex programlagda dagar fördelade på tre etapper om vardera två hela dagar. Även kvällen mellan dag 1 och 2 i varje etapp används, som längst fram till cirka klockan 21.00.

Endast datum för etapp I är fastlagd i förväg. Tidpunkter för etapp II och III läggs alltså fast under etapp I så att alla säkert ska kunna delta. Normalt brukar utsträckningen i tid mellan etapp I och III landa på 8 – 12 månader. Detta med hänsyn tagen till att alla ska hinna med sina användningar samt till helger, ledigheter med mera.

Tidsåtgång i mellanperioderna och gruppstorlek

Tidsåtgången för dig, räknat på minimiantalet användningar enligt ovan, för att säkerställa certifiering är ca 66 timmar. Detta inkluderar själva genomförandena ”med slutkund”. Alltså inte planeringsarbetet med kund, egna förberedelser, transporttider, litteraturinläsning, supportsamtal eller liknande. Som klargörande exempel kan nämnas de gruppvisa användningarna:

Med en ”grupp” menar vi här en samling människor som har en gemensam uppgift. För att säkerställa en tillräcklig och nödvändig dynamik så rekommenderar vi att ”certifieringsgrundande användningar” ska ske i grupper med minst fyra medlemmar inklusive ledaren. Idealisk gruppstorlek är 8 – 15 personer inklusive ledaren. Behov av avsteg från detta diskuterar du med din programledare.

Även lite större grupper om säg, 16 till 30 personer är OK, förutsatt att du har assistans av en annan användare som endera är på väg att bli certifierad eller som redan är det och som därmed kan vara din samarbetande facilitator/handledare. Om du överväger att ta dig an en lite större grupp som beskrivs ovan, ombeds du att i god tid ta kontakt med din programledare för råd och stöd.

Givetvis är det en fördel om du gör fler än de stipulerade användningarna. Ju fler du gör, desto mer kommer du att ha Fyrarummaren ”i kroppen” i samband med certifieringen och därefter – ju säkrare och mer ”körklar” kommer du att känna dig. En klar fördel både för dig och för dina framtida kunder eller avnämare.

Så här mycket tid behöver du (minst) ställa anspråk på och disponera i samband med användning av de olika basinstrumenten:

 • Introduktion till Fyrarummaren med Sjufrågeformuläret: Med grupp = 4 timmar. Individuellt = Ca 2 timmar.
 • Organisationsbarometern som inkluderar Introduktion till Fyrarummaren: Med grupp: 4 + 10 timmar (kan med fördel delas upp på två eller tre tillfällen med någon/några dagar mellan). Med en individ = 2 + 2-4 timmar.
 • Personlig dialektik med Outsiderskalan: Med grupp: 6 – 8 timmar. Med en individ = 3 – 4 timmar.

Börja ta de nödvändiga kontakterna redan nu

Det är en bra idé att redan i samband med anmälan till programmet, det vill säga nu, börja ta kontakter med grupper och organisationer där du ser en möjlighet att i ett senare skede komma in och göra dina första användningar. Ju längre du väntar – desto svårare kommer det att bli. Både att hinna med alla kontakter som behöver tas men också att hinna med alla användningar till Etapp III. 

Kom ihåg: Redan dagen efter Etapp I kommer du att ha tillräckligt ”på fötterna” för att möta en enskild person eller en mindre grupp för att genomföra en första, om än lite stapplande  användning. Din ”räddare i nöden” kommer att vara din Steg-för-steg-guide. Följ den och din kund kommer att få ut det hen behöver.

Använd fler källor för lärande om och med Fyrarummaren

Som alltid finns det en risk att ett medvetet val, som till exempel valet att delta i certifieringsprogrammet, bidrar till att man liksom fastnar i det inkörda spåret. Vi vill redan nu göra dig uppmärksam på att deltagande i Certifieringsprogrammet inte kommer att ge dig all kunskap och erfarenhet du kommer att behöva eller vilja ha under de närmaste åren med Fyrarummaren. Det finns så otroligt mycket mer att berika sig själv och därigenom andra med. Inom programmet och direkt kopplat till det, så kommer du att märka att det finns en slags arena, eller en organisation, med en hel massa resurser. Inte minst de övriga deltagarna med sina olika bakgrunder och erfarenheter, programledarna, övrig personal i Fyrarummarteamet på Drottninggatan, ett stort nätverk av redan certifierade användare, Fyrarummardistributörer och användare i andra länder, litteratur, vissa forskningsrapporter och uppsatser med koppling till Fyrarummaren och mycket, mycket mer. Passa på att ta vara på några av dessa redan under programmet!

Tips 1 – Frukostmöten/informationsmöten och Lär-känna-workshops: Om du har möjlighet – delta gärna i något av de frukost– eller informationsmöten (fysiskt eller online) om Fyrarummaren som vi arrangerar, för närvarande endast i Stockholm respektive online. Att delta i dessa aktiviteter ger ett utmärkt komplement till den information och den erfarenhet du får under själva programmet. Ytterligare en möjlighet är att delta i workshopen Lär-känna-Förändringens-fyra-rum. Under programtiden deltar du för halva priset.  För mer info, gå till menyn ”Prova” på fyrarummaren.se.

Under pandemin har vi, bland annat tillsammans med några av våra större kundföretag, utvecklat två plattformar med vars hjälp vi kan leverera Fyrarummaren online. Vi har också börjat leverera informationsmöten online. Om du är intresserad av detta, kolla med din programledare.

Tips 2 – Den årliga Användarkonferensen: På hösten varje år genomförs en konferens till vilken alla aktiva användare inbjuds inklusive de som är under utbildning. Konferensen som pågår två dagar med en mellanliggande kväll brukar locka såväl de med 20+ års erfarenhet liksom de som just börjat programmet. Konferensen är som ett enda stort erfarenhetsutbyte eller Learning-exchange, om än väldigt välplanerat och med fokus på Fyrarummarens härligheter och besvärligheter. När du går certifieringsprogrammet så är du automatiskt medlem i Fyrarummarens Användarforum, den internationella community av Fyrarummaranvändare som är målgrupp för den årliga Användarkonferensen. Och medlemskapet innebär att man kan delta i Användarforums aktiviteter utan andra kostnader än de egna omkostnaderna.

Under de gångna pandemiåren har vi ställt in (eller snarare flyttat fram) den fysiska Användarkonferensen. Även under 2022 och 2023 har den av olika omständigheter behövt flyttas fram. Vi ser nu fram mot att sätta datum för för den kommande konferensen, kanske redan till våren 2024 eller till övergången mellan sommar och höst.

Tips 3 – Andra användare och lokala användargrupper: Fyrarummaranvändare som har några års erfarenhet kan vara en oskattbar resurs och eventuellt samarbetspartner i lite mer komplexa uppdrag och användningar. Börja att bygga ditt nätverk tidigt!

Som att ta körkort…..

Att certifiera sig på Fyrarummarens basinstrument kan jämföras med att ta körkort. Ju mer man tar del av och utforskar teorin under utbildningsperioden och ju mer man ”övningskör”, desto säkrare är det att man kommer att bli godkänd.

Inte nog med det – vi vet av erfarenhet att om man gör fler än de stipulerade användningarna så ökar ens eget självförtroende tillsammans med förtroendet för Fyrarummaren självt närmast exponentiellt med antalet användningar. Detta leder förstås till att man snabbare når önskad säkerhet i användning med sin ”slutkund” – och att man därigenom blir mer och mer trovärdig i förhållande till de man avser marknadsföra sig mot och samarbeta med. Ens legitimitet ökar i betraktarens ögon. Och ens auktoritet ökar inte minst i ens egen upplevelse.

Om du inte blir certifierad vid Etapp III – vad gäller då?

Om du till exempel saknar några användningar vid Etapp III så är det i sig ingen katastrof. Du har gott om tid på dig, rent formellt resten av det då innevarande kalenderåret (vid etapp III) samt hela det påföljande kalenderåret, att göra färdigt. Statistiken talar dock sitt tydliga språk. Ju färre användningar man gjort under programtiden – desto större är sannolikheten att man inte kommer att fullfölja certifieringen. Det är därför – för att få fullt utbyte av investeringen – som det är viktigt att göra de stipulerade användningarna under programtiden – och helst fler.

Vi programledare är till för dig – använd oss!

Vad du än vill bolla, vad du än undrar över, vilka reaktioner eller frågor du än stöter på i din verklighet som har någon som helst koppling till Fyrarummaren eller certifieringen – känn dig fri att kontakta ”din” programledare. Även det ingår i programavgiften.

Frågeformulär

Här följer de frågor som vi vill att du besvarar inför programmet och före det introducerande samtalet. Om du undrar över någonting är du välkommen att höra av dig till Bengt på       070-373 43 88

  GRUNDUPPGIFTER

  Namn

  Epost

  Företag eller organisation

  Postadress

  Fakturaadress

  Mobiltelefon

  Fast telefon (frivilligt)

  Född år

  FRÅGOR OM DIG SJÄLV OCH HUR DU TÄNKER ANVÄNDA FYRARUMMAREN

  Skriv här något om hur din yrkesbakgrund ser ut - vad har du tidigare arbetat med?

  Ditt nuvarande uppdrag/yrke/profession?

  Hur kom du i kontakt med Fyrarummaren? Om något vuxit fram under längre tid? Skriv gärna något om det

  Använder du Fyrarummaren idag? Om ja, beskriv gärna hur

  Hur tänker du använda Fyrarummaren i framtiden?

  Är du certifierad på andra instrument och verktyg?

  Planerar du annan utbildning parallellt?

  Deltar du för närvarande i, eller planerar du att inleda individual- eller gruppterapi – eller motsvarande aktiviteter för personlig utveckling? Om ja, med vilken inriktning?

  Har du själv någon sjukdom eller funktionsvariation som vi som programledning behöver känna till?

  AVSLUTANDE FRÅGOR

  Hur ser du idag på dina möjligheter att uppfylla kriterierna för certifiering (se ovan)? Antal praktikanvändningar, lära genom erfarenhet respektive använda i det egna livet, delta i samtliga programlagda aktiviteter samt att ta ansvar för att hålla nödvändig och tillräcklig kontakt med ”din” programledare under hela programmets gång?

  Ser du några särskilda utmaningar framför dig, till exempel att få tillgång till särskilda grupper eller individer? Att skapa möjligheterna i den egna organisationen – eller utanför? Eller annat?

  Har du särskilda restriktioner vad gäller kosten?

  Annan viktig information om dig som kan vara bra för programledningen att känna till?