Styrelser och ledningsgrupper

Förändringens fyra rum används idag i många bolagsstyrelser, såväl i privata och börsnoterade företag som i stiftelser och statliga bolag. Den används också i politiska organisationer, i fackföreningar och -förbund, i hyresgäst- och bostadsrättsföreningar, intresseföreningar, i ideella organisationer och i biståndsorganisationer. Den används med samma framgång i små och stora företag.

Fyrarummaren används också i många ledningsgrupper i bolag och koncerner samt givetvis i andra lednings- och styrgrupper på alla nivåer.

Fyrarummaren i ägar- och styrelsegrupper

I decennier har konceptet Fyrarummaren® hjälpt såväl ägar- som styrelsegrupper att få bättre förståelse för förhållanden såväl inom den verksamhet man ansvarar för som inom den egna gruppen. Med Fyrarummaren får man mycket bättre överblick och bättre kontroll över de viktigaste kärnprocesserna. Den egna gruppen kan öka sin prestationsförmåga och det blir roligare och mer utvecklande att samarbeta.

Det är väldigt vanligt att en bred användning av Fyrarummarkonceptet i en organisation startar i ledningsgruppen. Ofta tar sedan VD eller koncernchef med sig tänket och en intern eller extern konsult till styrelsen eller dess AU. Från ledningsgruppen är det inte ovanligt att man sprider konceptet ut i verksamhetens olika delar.

 Fyrarummaren l ledningen

Unikt effektivt och lättanvänt redskap för styrning, ledning, kommunikation och uppföljning. När hinder avcensureras och läggs på bordet ”under kontrollerade former” ges ledarskapet ökat utrymme att koncentrera sig på strategin och att få de viktigaste uppgifterna lösta. Detta oavsett om man utövar direkt ledarskap eller leder genom andra.

Allt detta blir så mycket lättare när man ser verkligheten som den är, när man kan kommunicera och hantera även de svåraste frågorna. När man med samma redskap kan hantera såväl interna konflikter eller olikheter i uppfattningar i viktiga frågor som påverka organisationens förändringsbenägenhet postitivt.

Utvärdering av ledningssystemet

Fyrarummaren kan med stor fördel användas för att utvärdera det egna företagets eller  organisationens ledningssystem. Detta sker oftast under ledning av VD eller koncernchef med hjälp av en certifierad Fyrarummaranvändare och under aktiv medverkan i realtid av alla berörda ledare och övriga nyckelpersoner. – Omedelbara resultat med bestående effekt!

I knutpunkten mellan ägare, styrelse och ledning

Knutpunkten, kopplingspunkten, huben, krutdurken, härden – ja beteckningarna är många och beror ibland på den verkliga situationens karaktär och ibland på observatörens egna fantasier eller kanske brist på goda förebilder, goda ”role models”. Samspelet mellan ägare, styrelse och ledning, har en alldeles särskild betydelse för företagets eller organisationens utveckling. Det motsvaras i det offentligas tjänst av kopplingen till exempel mellan politisk nämnd och förvaltnings- eller verksamhetsledning. I många organisationer, både privata och offentliga, finns i den skärningspunkten ett Arbetsutskott (AU) eller liknande med medlemmar som representerar både ägare eller uppdragsgivare och verksamhetsledning, alltså tjänstemannasidan.

I samma skärningspunkt förekommer att man arrangerar olika evenemang, som till exempel kick-offer eller årliga strategidagar, kunskapsresor eller motsvarande. Avsikten är ofta att ”smörja systemet”, att bidra till att samarbetet och därmed outputen – styrningen och ledningen – från dessa nyckelgrupper gynnar strategier och mål i så hög grad som möjligt. Alla som arbetat med dessa centrala frågor vet också hur svårt det (av olika skäl) kan vara.

Med en medveten Fyrarummaranvändning underlättas detta arbete dramatiskt. Det visar all tillgänglig erfarenhet.