Konflikthantering – medling –mediering

Om vi är överens om att konflikt ungefär kan översättas med ”olikhet i uppfattning om något eller någon” så har vi tagit första steget mot lösning eller hantering. Så här definieras begreppet i Wikipedia i oktober 2012:

”Konflikt innebär ett möte mellan oförenliga intressen. Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid.[1] Konflikter kan föreligga såväl inom en människa som mellan personer, grupper, organisationer eller stater. Konflikter är också en central aspekt i naturen och dess ekosystem”.

Fyrarummaren i en ”konflikt” – vilken som helst

Precis hur än konflikten ser ut, hur stark motsättningen än förefaller vara, hur mycket den anses bero på olika förhållanden, som till exempel kultur, ras, religion, utbildningsnivå, kön, sexualitet, social status etcetera – Fyrarummaren gör att motsättningen går att avläsa och förstå på ett helt eller delvis nytt sätt.

Därmed blir den också möjlig att bearbeta på ett nytt sätt.

Tes och anites blir synliggjorda. Det är det centrala. De olika perspektiven – eller världsbilderna – kan granskas och förstås i sitt sammanhang. Fyrarummaren är en unik (och utmärkt) metod för att arbeta med konflikthantering. Med hjälp av analysinstrumenten Organisationsbarometern® och Personlig Dialektik™  identifieras problem och förändringsbehov samtidigt som förankrade åtgärdsplaner gemensamt arbetas fram. Genom att använda Fyrarummaren skapas ett gemensamt språk, där ord kan sättas på både mänskliga och systemiska likheter och olikheter.

Detta bortom rätt och fel – och utan att värdera – vilket gör att Fyrarummaren fungerar i alla sammanhang och kulturer.

Framkallningsvätska

Oavsett om konflikten finns inom en person, mellan personer eller i hela organisationer eller system, så fungerar Fyrarummaren som en slags framkallningsvätska. Medlet som får den negativa bilden att förvandlas till något begripligt, eller till och med positivt. Precis som gamla tiders fotografiska film fungerade.

Teorin och pedagogiken helt kongruenta

Kombinationen av teorin och den metodik med vilken den förmedlas är unik i sitt slag och mycket produktiv – den skapar kraft och mod även i ansträngda eller trängda  lägen. Arbetsmetodiken OCH teorin hjälper bärarna av konflikten att fortsätta att tänka klart mitt i stormens öga.

Skapar syntes

Först när de olika ståndpunkterna är tillräckligt utforskade och förstådda av inblandade parter kan en syntes uppstå, en sammanfogad och mer hel uppfattning av verkligheten, en som går att fortsätta att leva med och till och med vara betjänt av.

Syntes enligt Wikipedia (oktober 2012):

”Syntes (av grekiska: att sätta ihop) betyder att kombinera separata element eller substanser för att forma en sammanhängande helhet. Motsatsen är analys. Ordet syntes kan i specifika sammanhang syfta på:

Så Fyrarummarens främsta tillgång alla kategorier är att den bidrar till helhetstänkande, till att få delar av en helhet att fungera tillsammans på ett sätt som kanske ingen trodde var möjligt. Fyrarummaren skapar syntes. Syntesen är själva klon – det som verkligen gör skillnad!

Mer än 200 certifierade användare kan stödja dig att hantera en konflikt med hjälp av Fyrarummaren®.

När du har certifierat dig kan du göra det själv.

Välkommen till Fyrarummarens värld!