Kartläggning och diagnos

Diagnos av sociala system

En användbar definition av Diagnos (av organisationer och andra sociala system är):

Diagnos är en process där man undersöker vad som pågår i ett socialt system, och tolkar det man finner utifrån en teori, modell eller värdegrund som man ansluter sig till.

Fyrarummaren är en sådan teori. Med hjälp av analysinstrumentet Organisationsbarometern kan en kartläggning och diagnos ske av en verksamhet i realtid och med all personal involverad.

Kartläggning

Organisationsbarometern består av ett frågebatteri som är unikt i sitt slag. Det innehåller 40 frågor som mäter förhållandena i en grupp eller organisation. Och den inte bara mäter den upplevda graden av Nöjdhet, Censur, Förvirring och Inspiration – Fyrarummarens grundtillstånd – den hjälper också gruppens medlemmar att förstå och ta om hand resultatet. Konkreta förbättringar skapas i realtid. Dessa förhållanden är i de allra flesta fall tydligt resultatpåverkande. Förändras förhållandena så påverkas resultatet!

Med Organisationsbarometern kan en organisation, liten eller stor, gå från ord till handling under loppet av en arbetsdag. Med bestående resultat! Organisationsbarometerns frågor och struktur är vetenskapligt utvalda och utprövade.

Från ord till handling

Förberedelse, analys och bearbetning sker i realtid med alla inblandade närvarande och aktiva. Handlingar planeras  så att det viktigaste kan ske omedelbart – implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Det gör effekten mycket stark och livskraftig. Nödvändiga och tillräckliga överenskommelser sluts mellan olika intressenter, till exempel mellan överordnad chef och ledningsgrupp, mellan ledning och olika grupper av medarbetare, för att nödvändiga åtgärder och förbättringar ska kunna genomföras. Hjälpmedel och verktyg för att kunna gå från upplevt läge, via ord till handling, ingår.

Utvärdering

Utvärdering av alla insatser samt ommätning av resultatet planeras in och genomförs efter ca 4-6 månader.