HR – staben som gör skillnad

HR, personalavdelningar och liknande funktioner inom privat och offentlig verksamhet är nog de yrkesgrupper som genom åren kommit att använda Fyrarummarkonceptet allra mest.

Genom att tillföra dessa kraftfulla analysinstrument, verktyg, metoder och processtöd så bidrar HR till att ge verksamheten egen spetskompetens!

Den  bidrar till att bygga kapacitet hos personal, ledning och specialister genom att ge dem tillgång till enkla, trovärdiga, vetenskapligt grundade, praktiskt användbara och resultatpåverkande hjälpmedel. Fyrarummaren kan användas varje dag. 

Fyrarummaren® ger linje och stab, verksamhet och back-office, en lika efterlängtad som oväntad möjlighet att mötas i och kommunicera samma verklighet trots vitt skilda yrkeserfarenheter. Samarbetet blir så mycket effektivare och smidigare.

Att använda Fyrarummaren påverkar också uppfattningen om roller och uppgifter hos ledning och stab positivt. Klarheten ökar, censuren minskar och man kan koncentrera sig på uppdraget – på vad man är till för – och därvid åstadkomma mycket mer med betydligt mindre ansträngning.

Värdebaserad HR

Värdebaserad HR får genom Fyrarummaren ett tydligt ansikte som går att förstå. Fyrarummaren erbjuder HR många nya möjligheter till verksamhetsutveckling.

Verklighetsanpassad HR

Inom de närmaste åren kommer vi att få höra detta begrepp dyka upp allt oftare – Förändringsanpassad HR™. Förändringens fyra rum medverkar aktivt till just det – att stödja alla intressenter att se världen som den är. Och att med gemensamma krafter agera utifrån detta.

Den gör det dessutom så väldigt mycket lättare att hantera den värld man ser, inklusive de kanske mindre välpolerade ytorna.

Konsultativ HR

Om man uttrycker essencen i ett ”konsultativt arbetssätt” som att det handlar om att hjälpa ett socialt system – en organisation, en grupp eller en individ – att ta ställning till frågorna ”Hur har vi det”, ”Vad tycker vi om detta?” och ”Vad vill vi göra åt det?” är konceptet Fyrarummaren en mycket god hjälp på vägen. Speciellt om man vill ha så många som möjligt delaktiga i att besvara dessa frågor och ta ansvar för svaren man får.

Bra, billigt och snabbt! Med alla intressenter involverade och medansvariga! Utan skygglappar. Med uppdraget i fokus!

Exempelsamling

Här följer en komprimerad exempelsamling på situationer, problem och liknande där Fyrarummaren använts med framgång kopplat till HR-funktionen:

 • Kartlägga nuläget inför förändringar
 • Kartlägga förändringsberedskapen inför förestående omdaning
 • Bygga kapacitet och förändringsberedskap inför en större eller mindre planerad förändring. Det kan vara en nedskärning, en sammanslagning, ett uppköp, en omorganisation…
 • Arbete med personlig utveckling eller livs- och karriärplanering
 • Genomföra klimatundersökningar och handlingsplaner
 • Genomföra skarpa utvärderingar av arbetsmiljön
 • Hantera resultatet av en genomförd anonym klimatundersökning
 • Hantera konflikter och problem i en grupp eller inom en enhet, alternativt mellan enheter
 • Förankra mål och visioner i stora eller små grupper
 • Underlätta chefsbyten – för att korta och effektivisera överlämningsprocessen drastiskt så att avlämnande chef kan gå ”med flaggan i topp” och tillträdande chef får en kraftigt förkortad och förstärkt inkörningsperiod
 • I ledar-, lednings- och teamutveckling
 • I ägar-, styrelse- och intressentgrupper
 • Skapa ett gemensamt språk för vardag och förändring, för glädje och problem. Detta språk – och denna användbara förståelse för förändrings- och utvecklingsprocesser – kan användas av precis alla, från verkstadsgolvet till styrelserummet, från säljteamen till administrationen, oavsett kultur, utbildning, status, kön eller andra olikheter
 • I traineeprogram
 • I facklig samverkansgrupper
 • I säljsituationer
 • … och i många andra sammanhang!