Fyrarummaren i arbetsmiljöarbete

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling gäller från och med den 31 mars 2016.

Med Organisationsbarometern kan en organisation, liten eller stor, gå från ord till handling under loppet av en arbetsdag. Organisationsbarometerns frågor och struktur är vetenskapligt utvalda och utprövade. Förberedelse, analys och bearbetning sker i realtid med alla inblandade närvarande och aktiva. Handlingar planeras  så att det viktigaste kan ske omedelbart – implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Det gör effekten mycket stark och livskraftig. Nödvändiga och tillräckliga överenskommelser sluts mellan olika intressenter, till exempel mellan överordnad chef och ledningsgrupp, mellan ledning och olika grupper av medarbetare, för att nödvändiga åtgärder och förbättringar ska kunna genomföras. Hjälpmedel och verktyg för att kunna gå från upplevt läge, via ord till handling, ingår.

  • Nulägesanalys som identifierar både risker och möjligheter.
  • Handlingsplan som är förankrad hos alla berörda från början.
  • Analys, åtgärder och uppföljning utifrån handlingsplanen.

Med hjälp av Fyrarummaren skapar vi ett smidigt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete!

Vill du veta mer?

Kontakta någon av oss!


Bengt Lindström

Epost: 
     bengt.lindstrom@andolin.com
Telefon:  08 – 677 00 30, 070 – 373 43 88

Eva frilagd
Eva Widegre
n

Epost:
      eva.widegren@andolin.com
Telefon:  08 – 677 00 30, 070 – 58 11 528