Fyrarummarens Användarforum

Fyrarummarens årliga Användarkonferens

Boka redan nu in 2019 års Användarkonferens 9-11 oktober i Stockholm!

Fyrarummarens spridning i världen ger möjligheter till internationella utblickar, kontakter och samarbeten. För närvarande arrangeras årliga Användarkonferenser i Sverige, Finland, Kroatien och i Australien. Från 2019 även i Tyskland.

1Användarkonferensen 2016. Se bilder!

4_DSC_2129_1200Användarkonferensen 2015. Se bilder!

AF 2007 - Dalarnas Hus på VasagatanTidigare Användarkonferenser. Se bilder!

Högsta kvalitet mot slutkund!

Varje organisation eller individ som kommer i kontakt med Fyrarummaren – oavsett om det är i en workshop, i samband med en konsultation i en ledningsgrupp, på en arbetsplats eller i vilket annat professionellt sammanhang som helst – har rätt att få Fyrarummaren överlämnad till sig med så stor nyttoeffekt som möjligt. Beställaren/kunden/klienten har rätt att förvänta sig att presentationen sker i anslutning till allra senaste ”best practice”, oavsett om Fyrarummaranvändaren certifierade sig för ett eller för femton år sedan. Alla certifierade användare har åtagit sig att aldrig arbeta med plagiat och ”look-alikes”.

Detta är Användarforums övergripande mål.

Aktivt medlemskap

Alla certifierade användare av Förändringens fyra rum är medlemmar i Fyrarummarens Användarforum. Medlemskapet förnyas varje år. För att upprätthålla certifieringen över tid krävs dels att den certifierade användaren verkligen praktiserar ”överlämnandet” enligt best practice tillräckligt ofta för att inte bli ringrostig. Ett krav finns även på att aktiv söka fördjupning och reflekterat lärande av egna och andras användningar.

De upprepade användningarna är ett ansvar som varje medlem måste ta själv. Att arrangera arenor för erfarenhetsutbyte, lärande och samarbete är en av Användarforums viktigaste uppgifter. I Användarforums namn arrangeras därför möten på lokal, regional och landsnivå.

Medlem även under utbildningen

Under certifieringsprogrammet är man automatiskt medlem i Användarforum och uppmuntras att ta del i Användarforums aktiviteter. På det sättet ges nya användare möjligheter att knyta kontakter med och lära av mer erfarna. Eftersom Fyrarummarens analysinstrument är kraftfulla till sin karaktär så uppmuntras samarbeten i uppdrag och genomföranden. Användarforums möten är en utmärkt mötesplats också för att söka samarbetspartners.

Lokala användarforum samt workshops för medlemmar

På olika håll i landet tar certifierade användare initiativ till lokala eller regionala möten för att byta erfarenheter och utvidga sitt lärande om användning av Fyrarummaren. Dessa möten sker med större eller mindre regelbundenhet och planeras lokalt.

Lokala aktiviteter brukar annonseras ut genom nyhetsbrev eller direktutskick till samtliga medlemmar. Avsikten med det är att om en användare från norra delen av landet råkar vara på besök i en del av landet där det inträffar en lokal aktivitet så ska man kunna ansluta – om tema och innehåll är intressant förstås