Bli certifierad

Hur påverkar den pågående pandemin ?

I mitten av mars 2020 gick luften fullständigt ur marknaden. Under sommar och tidig höst ökade förfrågningarna något igen. Samtidigt förändrade vi programmen så att de startar oftare och med färre deltagare. På det sättet kan vi arbeta mer coronasäkrat – med tillräcklig distans och god hygien i en lugn, trevlig och ändamålsenlig miljö mitt i Stockholm City. Allt i anslutning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Pågrund av Sveriges och andra länders restriktioner vad avser resor så påverkas genomförandet av de internationella programmen i hög grad. I länder där kompetens att certifiera finns och där lokala restriktioner tillåter så genomförs program i mindre grupper.

Tillsammans med några större globala kundföretag arbetar vi också med att utveckla en ”hybridcertifiering” – ett program där fysiska möten och arbete online kombineras.

Vad innebär certifieringen?

Förändringens fyra rum® är ett registrerat varumärke i Sverige och i stora delar av världen. Det betyder att endast certifierade användare får använda de olika varumärkena samt de texter, koncept, analysinstrument, modeller och verktyg som är utvecklade inom ramen för teorin och konceptet.

Certifieringsprogrammen anordnas av Fyrarummaren AB i direkt samarbete med upphovsmannen Claes Janssen.

Certifiering från Fyrarummaren AB ger bland annat:

 • Rätt att använda modellerna, analysinstrumenten och verktygen som hör till Förändringens fyra rum.
 • Tillgång till manualer och steg-för-steg-guider.
 • Rätt att använda och förmedla konceptet till kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Möjlighet att delta på årliga konferenser och workshops för uppdateringar och erfarenhetsutbyte.
 • Tillgång till ett stadigt växande nationellt och ett internationellt nätverk av professionella användare.
 • Rätt att använda Fyrarummarens varumärken i intern eller extern marknadsföring, utbildning, konsultation, förändringsarbete etc.

Du kan börja använda Fyrarummaren med individer och grupper redan efter programmets första etapp.

Om Förändringens fyra rum

Förändringens fyra rum är en teori om förändring. Teorin har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika tillstånd i förändringsprocesser. Den visar även hur vi som individer upplever verkligheten helt olika, och hur dessa olikheter kan förhindra samarbete, förändring och utveckling. Baserat på forskningsresultaten utvecklade Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som används i såväl individ, grupp som verksamhetsutveckling.

I samarbete med mer än 1.500 certifierade användare och deras organisationer har Fyrarummaren AB utvecklat pedagogiken så att användningen i vardagen underlättats optimalt. ”Det bara funkar” är något man ofta hör på arbetsplatser.

Med hjälp av Fyrarummarens metoder kan företag och organisationer bl a:

 • Effektivisera
 • Nå hållbara resultat
 • Lösa problem och konflikter
 • Arbeta kulturöverbryggande
 • Skapa delaktighet och samarbete
 • Kommunicera förändring
 • Genomföra genomgripande förändring
 • Nå bättre lönsamhet och hållbarhet
 • Starta och genomföra projekt

Vem kan delta i certifieringsprogrammet?

Du som leder eller stödjer utvecklings- och förändringsarbete i alla typer av företag och organisationer. Du som arbetar med sociala och samhälleliga utvecklingsprojekt till exempel inom skola, äldreomsorg, stads- eller samhällsplanering. Du som bättre vill kunna hantera individuella och kollektiva försvarsmekanismer. Du kan finnas inom en mängd olika områden, t ex

 • Förändringsledare, utbildare, konsult eller terapeut
 • Produktionschef, marknadschef, rektor, VD, styrelseordförande, politiker
 • Personalchef, HR-specialist eller HR-generalist
 • Facklig företrädare
 • Projektledare, IT-specialist
 • Arbetsmiljöexpert, skolpsykolog, kyrkoherde, biståndsarbetare, fredsmäklare
 • Coach eller support till uppfinnare och entreprenörer

Om programmet

Programmet består av tre etapper om vardera två dagar under loppet av 8-10 månader. Före programmet genomförs alltid ett introducerande samtal med någon ur programledningen. Praktisk tillämpning mellan etapperna krävs för certifiering liksom att deltagaren tillägnat sig nödvändig och tillräcklig teoretisk förståelse. Direkt efter etapp I börjar deltagarna använda två av basverktygen.

Etapp I
Under den första etappen introducerar och arbetar vi konkret med två av de tre basverktygen. Vi går igenom teorin och hur den kan användas diagnostiskt, konsultativt och professionellt. Ett arbetspass används också till att koppla verktygsanvändningen till ”Värdebaserad konsultation” där – utöver konsultation – områden som försvarsmekanismer, värderingar, mänskliga behov och olika trossatser i samband med förändringsarbete berörs och bearbetas. Policy för varumärkesskydd och skydd för immateriella rättigheter gås också igenom. Tid avsätts för planering av deltagarnas praktiska användning av instrumenten i den egna verksamheten.

Under den första etappen planeras datum för de kommande två etapperna.

Etapp II
Under den andra etappen fördjupar vi oss i övriga instrument och verktyg som ingår i bascertifieringen. I etappen ingår utbyte av erfarenheter från mellanperioden, deltagarträning, fördjupning av teorin samt diskussioner om pedagogiska och konsultativa aspekter av användningen. Deltagarna planerar också för den kommande mellanperioden med praktiska tillämpningar.

Etapp III
Under den tredje etappen delar vi erfarenheter från den egna professionella tillämpningen av teori, analysinstrument och verktyg. Fördjupning inom teorin, verktygen och den egna integrationen av Fyrarummaren. Claes Janssen medverkar i den här etappen och här sker också certifieringsövervägandet. Övriga verktyg och applikationer introduceras. Information ges om hur medlemskapet i Användarforum kan användas för egen professionell utveckling och för att säkra kvalitet mot slutkund.

Programmets pedagogik har en tydlig action-reflection-learning orientering. Det har en tydlig struktur inom vilken utforskande och lärande initieras och uppmuntras – i avsikt att underlätta certifiering.

Pris

Priset för programmet är för närvarande 39 000 kr exkl moms. Priset inkluderar kursmaterial, luncher, dokumentation och medlemskap i Fyrarummarens Användarforum under certifieringstiden samt handledning och rådgivning.

Ladda ner informationsfolder här

flyttrand

CERTIFIERINGSPROGRAM  2020

 • 17-18 september,  Etapp I, Stockholm
 • 1-2 oktober, Etapp I, Stockholm
 • 19-20 november, Etapp I, Stockholm
 • 12-13 november, Etapp I, Stockholm (på engelska)

CERTIFIERINGSPROGRAM  2021

 • 11-12 januari 2021,  Etapp I, Stockholm
 • 27-28 februari, Etapp I, Stockholm (på engelska)
 • 22-23 april,  Etapp I, Stockholm
 • 18-19 maj, Etapp I, Stockholm (på engelska)
 • 21-22 juni,  Etapp I, Stockholm
 • 16-17 september, Etapp I, Stockholm
 • 11-12 november, Etapp I, Stockholm

OBS!  Under Etapp I samplaneras Etapp II och III (om vardera två dagar) tillsammans med deltagarna.

INTERNATIONELLA PROGRAM

 • Under 2019 och 2020 är certifieringsprogram planerade att starta även i Finland, Tyskland, Kroatien, Turkiet, Indien, Kina, Sydkorea, Australien, Brasilien och USA. Klicka här

flyttrand

Anmälan

  Jag anmäler mig till certifieringsprogram som startar den

  Datum

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din epost (obligatoriskt)

  Företag

  Adress

  Telefon

  Ditt meddelande

  För ytterligare information och referenser

  Det är vi som leder certifieringsprogrammen i Sverige. Vi har kontakt med alla som genomgått programmet oavsett om det skett öppet eller i ett internt program. Om du vill ha referenser så är det lätt ordnat. Kontakta bara någon av oss.

  Bengt Lindström
  Tel: 070 – 373 43 88
  bengt.lindstrom@fyrarummaren.se

  Paul Nordström
  Tel: 070 – 331 12 29
  paul.nordstrom@fyrarummaren.se

  Drusilla Copeland leder tillsammans med Bengt Lindström, Mike Cook, Rajka Marković, Zvjezdana Dragojević och Harry Johansson de internationella programmen. Kontakta henne gärna på engelska:

  Drusilla Copeland
  Tel: 070 – 373 55 32
  drusilla.copeland@fyrarummaren.se

  Vi kan koppla ihop dig med de allra flesta branscher och ett tiotal språkområden.

  Företagsintern anpassning

  Certifieringsprogrammet går utmärkt att anpassa företagsinternt. Kontakta oss för offert på företagsinterna program!

  Användare av Förändringens fyra rum

  Drygt 120 personer medverkade i den årliga Användarkonferensen – Fyrarummaranvändarnas och deras kunders eget ”Learning exchange”. Här pågår intensivt erfarenhetsutbyte i Brygghuset, Stockholm.