Teambarometern™

Teambarometern hjälper grupper och team av alla tänkbara slag att fungera bättre och mer produktiva tillsammans.

Detta är Teambarometern™ i korthet 

Förutsättningen för att använda analysinstrumentet Teambarometern med en grupp är att den har en gemensam uppgift.

  • Bygger på teorin Förändringens fyra rum.
  • Analysinstrumentet är kompletterat med frågor som bygger på Wifred R. Bions teoribildning.
  • Mäter förhållanden i grupper som påverkar gruppens funktionalitet.
  • Förutsätter alla medlemmars delaktighet efter förmåga, att bidrag till datainsamling, diagnos och åtgärdsplan.
  • Paketet Teambarometern består av två delar: Introduktion till Fyrarummaren™ samt analysinstrumentet Teambarometern™
  • För den professionelle användaren, facilitatorn eller handledaren/konsulten, ingår också en power-point med väl strukturerat föreläsningsstoff för att kunna överföra Bions teori på mellan en och två timmar.

Konceptet Teambarometern används i team, arbetsgrupper, arbetslag, ledningsgrupper, projektgrupper, resultatenheter eller vilken annan grupp som helst. Flera grupper kan genomföras parallellt.

Teori

Teambarometern är ett analysinstrument för att utforska skeenden i grupper och bygger på en parallell användning av två psykologiska teorier – Claes Janssens Förändringens fyra rum® och Wilfred R. Bions teori om grupper.

Wilfred R. Bion var psykoanalytiker, född i Indien och uppvuxen i England. Han verkade under en stor del av sitt liv som psykoanalytiker och började forska på grupper när han under kriget arbetade med rehabilitering av hemvändande soldater och officerare. Han blev känd och erkänd för två ”spår” i sitt arbete, det ena var forskningen om medvetna och omedvetna skeenden i grupper. Det andra var hans forskning om tänkande.

Bion fascinerades av frågan, som han själv formulerade den: Hur kan det komma sig att normalt begåvade och socialt väl fungerande människor av och till beter sig så fullständigt obegripligt, ja ibland helt korkat, när de är i grupp?

Hans teori om hur människor fungerar i grupp skapades med början under andra världskriget. Bion är en av de relativt få som skapat en psykologisk teori om just gruppfunktioner och som inte är ett hopkok av olika individualpsykologiska teorier. Den är unik i sitt slag. Den håller fortfarande mer än väl och den används över hela världen.

Bland annat upptäckte Bion oerhört intressanta och viktiga mönster, både i de omedvetna och de medvetna skeendena, i grupper och organisationer. Han gjorde det möjligt att studera och förstå dessa skeenden.

Wilfred Bion har ända sedan han genomförde sina banbrytande studier av grupper kommit att betraktats som en förgrundsgestalt i den gruppsykologiska världen. Studierna genomfördes med bas i Tavistockinstitutet utanför Londom. Och Bion har därigenom också kommit att bli en av förgrundsgestalterna för den så kallade Tavistock-traditionen. Här, på Siv Boalt Boalt Boëthius webbplats,  finns en kort och utmärkt sammanställning av Tavistock-traditionens förgreningar.

I Sverige finns organisationer med samma syfte och den mest känds kallas AGSLO – ArbetsGruppen för Studium av Ledarskap och Organisation. I USA heter den A. K. Rice Institute.

Janssens teori om Förändringens fyra rum och Bions teori om grupper griper in i varandra på ett mycket kraftfullt sätt. Med hjälp av dessa kan komplexa skeenden förstås och hanteras mer produktivt.

Med Teambarometern snabbas  lärprocessen upp avsevärt jämfört med traditionella sätt att förstå och lära sig hantera grupp-processer.

Vem kan använda Teambarometern®

Teambarometern kan i princip användas med vilken grupp som helst förutsatt att den har en gemensam uppgift.

För att handleda en grupp med hjälp av Teambarometern måste du först vara certifierad på Fyrarummarens så kallade basintrument, det vill säga du ska ha genomgått certifieringsprogrammet.

Du behöver dessutom delta i fördjupningscertifieringen på just Teambarometern. Och för att bli certifierad på den ska du dessutom ha använt Teambarometern praktiskt ett antal gånger under utbildningstiden.

 

Utbildning inom Teambarometern

 

 

 

Några användbara länkar:

Sverige:  AGSLO  –  ”På upptäcktsfärd i Organisationens dolda liv”

UK: The Tavistock Institute®

USA: A. K. Rice Institute

Australia: The Australian Institute of Socio-Analysis (AISA)