Organisationsbarometern®

Organisationsbarometern är ett analysinstrument som används för att undersöka hur en grupp, en organisation eller ett företag fungerar. Organisationsbarometern består dels av ”Introduktion till Fyrarummaren” som hjälper gruppen att själva konstruera och bygga upp förståelsen för Förändringens fyra rum, dels av ett frågeformulär med 40 standardiserade och kundanpassade frågor.

Allas delaktighet i analys, slutsatser och handlingsplaner

Organisationsbarometern genomförs med alla medarbetare och chefer tillsammans. Alla är delaktiga och allas synpunkter beaktas. Processen leds alltid av en certifierad handledare. Genom att arbeta med Organisationsbarometern får gruppen konkreta värden på hur gruppen eller organisationen fungerar i Fyrarummartermer:
– Vad är vi nöjda med? Vad censurerar vi? Vad skapar förvirring? Och hur mycket inspiration finns det?

Tillsammans arbetar gruppen med analys, bearbetning, slutsatser och handlingsplaner för förändring och förbättring. Åtgärder på individ, grupp och ledningsnivå planeras så att det viktigaste kan ske omedelbart. Implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Det gör effekten mycket stark och livskraftig. Metoder och hjäpmedel för daglig och veckovis avstämning av läget finns att tillgå.

Uppföljning

Efter 8-10 månader genomförs en ny Organisationsbarometer. Då följs alla handlingsplaner och åtaganden upp och nya handlingsplaner planeras.
Organisationsbarometern är ett utmärkt alternativ eller komplement till anonyma enkäter.

Organisationsbarometern kan användas exempelvis…

  • Inför förändring och utveckling för att öka omställnings- och/eller utvecklingstakten.
  • Inför, mitt i och efter en omorganisation eller annan förändring.
  • För att skapa mer delaktighet – öppet och strukturerat använda medarbetares upplevelser, längtan, kreativitet och engagemang.
  • Vid starten av ett projekt och för senare avstämning av läget i projektet.
  • I samband med chefsbyten eller andra förändringar i en grupp.
  • Vid systematiskt arbetsmiljöarbete för att mäta och följa upparbetsklimatet.

Innehåll

  • Introduktion till Fyrarummaren.  Teorihäfte samt frågeformulär med 7 frågor.
  • Organisationsbarometern med 40 frågor samt svarsblankett.

Kompletterande material för fördjupning och uppföljning efter behov.